Home

Congruentiefout voorbeeld

Congruentie Cambiumned - Stij

 1. Congruentie: Onderwerp en persoonsvorm moeten gelijk zijn in getal. Dus als het onderwerp enkelvoudig is, moet de persoonsvorm ook enkelvoudig zijn
 2. De congruentiefout is een fout die gemaakt wordt door 'incongruentie'. Congruentie houdt in dat het getal van het onderwerp overeen komt met het getal van de persoonsvorm (het werkwoord). Je schrijft bijvoorbeeld: 'De leraar schrijft op het bord', en 'De leraren schrijven op het bord'
 3. Voorbeelden van congruentiefout Voorbeeld 1 Volgens Veenstra zijn er drie belangrijke variabelen die de sterkte van de intentie om het gedrag uit te voeren beïnvloedt. Volgens Veenstra zijn er drie belangrijke variabelen die de sterkte van de intentie om het gedrag uit te voeren beïnvloeden
 4. De congruentiefout is een taalfout die vaak gemaakt wordt. Bij een congruentiefout is er sprake van ongelijkheid in persoon en getal tussen het onderwerp en de persoonsvorm van de zin. Een voorbeeld hiervan is Een groep studenten gaan demonstreren op het Binnenhof

Incongruentie/ congruentiefout Onder incongruentie verstaan we ongelijkheid in getal en persoon tussen onderwerp en persoonsvorm. Ongelijkheid in getal - een enkelvoudig onderwerp en een meervoudige persoonsvorm, of omgekeerd- ontstaat omdat je een denkfout maakt bij het bepalen van het onderwerp Congruentiefout Onder congruentie verstaan we gelijkheid in getal en persoon tussen onderwerp en persoonsvorm. Bij incongruentie komt dit niet overeen. Contaminatie Contaminatie is een versmelting van verschillende woorden en uitdrukkingen. Voorbeelden: Optelefoneren: een combinatie van 'telefoneren' en 'bellen' Uitprinte Voorbeelden drie en vier zijn dubbele ontkenningen van het tweede type: twee ontkennende woorden staan naast elkaar waardoor de zin juist het tegenovergestelde betekent van wat de schrijver beoogde. In het laatste voorbeeld bevat het woord illegale een morfologische ontkenning, omdat het voorvoegsel il- betekent dat iets juist niet legaal is

Voorbeelden van fouten: Hem werd een contract aangeboden die nogal wat onduidelijkheden bevatte Die moet zijn dat want het is het contract(o). De scholier stelde de staatssecretaris voor een probleem wat ze niet direct kon oplossen. Wat moet zijn dat want het is het probleem (o). De Nederlandse scholierenbevolking heeft zijn stem laten horen voorbeeld: opsommend: ook, tevens, bovendien, ten eerste, ten tweede, daarnaast: We hebben Jan de Ried aangenomen vanwege zijn kennis van de markt. Daarnaast heeft hij ruime ervaring als leidinggevende. tegenstellend: maar, echter, toch, daarentegen: Ik ben van mening dat we met dit product moeten stoppen, maar daar denkt mijn zakenpartner anders over

Oefentoets incongruentie. Stuctuuraanduiders geven het verband tussen zinnen en alinea's weer. Zij vormen het cement van je tekst en vertellen de lezer hoe de informatie in een zin samenhangt met die in de zin ervoor. Zo verhogen ze de leesbaarheid van de tekst

Dit zijn enkele voorbeelden van contaminaties die foutief zijn. Contaminaties zijn moeilijk te voorkomen, veel gaan in de spreektaal rond en worden als correct beschouwd. Vaak kom je er achter als je weet dat er meerdere mogelijkheden zijn, zoals: 'optelefoneren' en 'opbellen'. Dan pas gaat er een belletje rinkelen. Klopt het wel De termen pleonasme en tautologie hebben allebei betrekking op het gebruiken van meer woorden dan noodzakelijk is ('twee keer hetzelfde zeggen').. Pleonasme. Bij een pleonasme wordt een eigenschap die al onlosmakelijk aan een begrip verbonden is, ook benoemd door een ander woord. Voorbeelden van pleonasmen zijn een houten boomstam, gele boterbloemen, de hete zon en de uiterste limiet Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 29 nov 2020 om 14:27. De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen, er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.Zie de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie. Wikipedia® is een geregistreerd handelsmerk van de Wikimedia Foundation, Inc., een organisatie zonder winstoogmerk Uitleg over (in)congruentie met veel voorbeelden van fouten die vaak gemaakt worden

Voorbeelden: a.1. Eindelijk gearriveerd, zakte hij uitgeput in elkaar. b.1. Staande op het balkon, zagen we de stoet voorbijtrekken. c.1 Om succes te hebben, moeten zij hun uiterste best doen. Deze beknopte bijzinnen zijn goed,omdat het verzwegen onderwerp van de beknopte bijzin gelijk is aan het onderwerp van de hoofdzin Incongruentie in een verwijzing. Ook als je verwijst naar een bezit kun je een incongruentie krijgen: De directie gaf al hun medewerkers een bonus.De directie is enkelvoud en het bezittelijk voornaamwoord schrijf je dan ook in het enkelvoud. Welk voornaamwoord je kiest, hangt af van het geslacht van het zelfstandig naamwoord. Als je naar onzijdige en mannelijke woorden verwijst, gebruik je zijn

Voorbeelden van veelgebruikte contaminaties zijn: 'soms wel eens' (óf soms, óf wel eens), 'nachecken' (óf nakijken, óf checken), 'optelefoneren', (óf opbellen, óf telefoneren) en het hoogste woord nemen Congruentiefout Een congruentiefout, ook wel foutieve congruentie genoemd,. Congruentie is vormovereenkomst tussen elementen die syntactisch met elkaar zijn verbonden. De bekendste vorm van congruentie in het hedendaags Nederlands betreft die tussen het onderwerp en de persoonsvorm van een zin: deze stemmen in de regel met elkaar overeen in persoon en getal. Voorbeelden: (1) Zij zijn groot en ik ben klein, en dat is. Voorbeelden dubbele ontkenning. Hieronder zie je een paar zinnen met een dubbele ontkenning. Het ontkennende woord dat niet in de zin hoort, is roze. Onder de zinnen vind je een korte uitleg. Ik ontken dat ik daar niet ben geweest. Met het werkwoord ontkennen zeg je al dat je iets niet hebt gedaan

Alle Herkader-Technieken [362 Voorbeelden] Subliminale Beïnvloeding 120+ Tips, Voorbeelden & Technieken; 59 Beïnvloedingswapens (Effectief Beïnvloeden) NLP Leren Toepassen: Hoe Precies? 16 Oefengroep-Tips; Bovenstaande top 10 is een tipje van de sluier. Klik hier voor alle NLP-technieken 1) het met elkaar in overeenstemming zijn Voorbeelden: `In een correcte zin is er congruentie van onderwerp en persoonsvorm.`, `congruentie tu.. Hiervoor wordt eerst de eigenschappen van de spoel bepaald. Hier is sprake van een congruentiefout. Het onderwerp van de zin is de eigenschappen. Omdat het onderwerp van de zin meervoud is, moet de persoonsvorm wordt ook in het meervoud staan, dus worden. Voor meer informatie over congruentiefouten klik hier. Nog een voorbeeld: Een van de waardes die gemeten zijn, 1. De omstanders werden gevraagd om plaats te maken voor het ambulancepersoneel. 2. Voor het proefwerk van gisteren hadden een aantal leerlingen niet geleerd Let op: alleen als een deel van de samenstelling is samengetrokken, komt er een streepje. Als er een volledig woord is samengetrokken, komt er geen streepje. Meer voorbeelden zijn echt en namaakleer, sociale en vrijetijdsactiviteiten, hoofd- en kleine letters

Een zeugma (mv. zeugmata, zeugma's, uit het Oudgrieks ζεῦγμα, verbinding) is een stijlfiguur waarbij een werkwoord of bijvoeglijk naamwoord twee of meer andere woordgroepen verbindt, terwijl dat woord in relatie tot de beide zinsneden een verschillende functie vervult. Het wordt door sommigen gezien als een stijlfout. Het effect is vaak onbedoeld grappig, al worden er ook wel bewust. Voorbeeld: *Alle tomaten komen tegenwoordig uit bijna kassen Alle tomaten komen tegenwoordig uit kassen Congruentiefout Als bij een enkelvoudig onderwerp een meervoudige persoonsvorm wordt gegeven, wordt dit een congruentiefout genoemd Voorbeeld: *Er zijn wetten gemaakt die de vrijheid van scholen juist inperk Congruentiefout. Een groep mensen, dieren, dingen wordt niet als 1 groep gezien, maar als meervoud.. Voorbeeld Een aantal mensen zien ziet deze fout

Taal- en stijlfouten: Wat is incongruentie? - Spelling & Z

Stijlfouten Voorbeeldzinnen; oefening spelling en interpunctie voor toetsweek 3 feb. 2008. A. congruentiefout B. foutieve samentrekking C. losstaand zinsgedeelte D. verkeerd aansluitende beknopte bijzin E. verwijzingsfout F. woord op de verkeerde plaats G. vaag woord H. verkeerde woord/uitdrukking (contextfout) I. Barbarism congruentiefout. 'Congruentie' betekent 'overeenstemming', in dit geval van het onderwerp (on) en de persoonsvorm (pv). Een congruentiefout maak je als on en pv niet in hetzelfde getal staan, Voorbeeld: Mevrouw Melker vraagt aan de leerlingen om zachtjes te fluisteren

Voorbeeld: Fout: Het dessert bestond uit crêpe suzette, die precies was zoals wij haar lekker vinden. Goed: Het dessert bestond uit crêpe suzette, die precies was zoals wij die/dit (pannekoekje) lekker vinden. Congruentiefout Uitleg: Tussen het onderwerp en de persoonsvorm van een zin bestaat een congruentie Formuleren Shahram MaloukiNederlands• Woorden op de verkeerde plaats• Telegramstijl• Congruentiefout• Foutieve inversieInhoudEen woord (of woordgroep) staat op de verkeerde plaats, waardoor het minder goed leesbaar wordt. Ook is het mogelijk dat je een hele andere betekenis krijgt.Voorbeeld : iedereen is niet zo slim als jij. Het moet zijn : niet iedereen is zo slim als jij.Woorden op. Hallo, Kan iemand mij iets uitleggen wat een contaminatie is en wat congruentiefouten zijn

Congruentiefout (formulering/stijlfout) - 24edito

Samenvatting van de regels van de Nederlandse spelling met o.a. Foutief beknopte bijzin tautologie pleonasme congruentiefout apostrof met of zonder n contaminatie hoofdletters liggend streepje woorden op de verkeerde plaats en dubbele ontkenning 1 FORMULEREN Vragen + antwoorden Dubbelopfouten Welke dubbelopfouten zijn er? (bij elke soort een voorbeeld) A. onjuiste herhaling (daarin heb ik nu geen zin in) B. foutief pleonasme (de ouderloze wees) C. foutieve tautologie (daarnaast zie je ook) D. contaminatie (volgens mijn mening) E. dubbele ontkenning (we moeten voorkomen dat we niet te laat komen) Noteer de fout en verbeter de zin Voorbeeld van zo'n zin: He's as headstrong as an allegory on the banks of the Nile. De naam van het personage was door de auteur gefabriceerd naar het Franse mal à propos, wat 'net verkeerd' ('not exactly to the point') betekent. Vandaar het woord 'malapropisme',. in jouw voorbeeld zin staat: onder de verantwoordelijkheid van de onderwijsminister zijn er wetten gemaakt die de vrijheid van scholen juist inperkt. wetten is het onderwerp, en 'inperkt' is de persoonsvorm die terugslaat op 'wetten'. wetten is meervoud, en de persoonsvorm staat in enkelvoud. dat is er dus fout gedaan. het moet zijn: 'inperken'

StageMax Veelgemaakte grammaticale foute

Inversie. Met de term 'inversie' wordt de woordvolgorde in hoofdzinnen aangeduid waarbij het onderwerp volgt op de persoonsvorm. De woordvolgorde waarbij het onderwerp op de eerste plaats staat, direct vóór de persoonsvorm, wordt dus als de neutrale, ongemarkeerde zinsvolgorde (ook wel: rechte woordschikking) beschouwd Twee voorbeelden: - Al zijn vrienden zijn bevorderd, alleen hij niet. - De export werd steeds moeilijker en de kosten hoger. 3. Het samengetrokken zinsdeel heeft niet dezelfde betekenis. Enige voorbeelden: - Hij koos een sigaret en het hazenpad. - De man stond op trouwen en bekend als iemand die van een glaasje hield. - Hier zet men koffie en over In de volgende voorbeelden is er sprake van een onvolledige zin. Voorbeelden: 1. De recherche tast nog volledig in het duister . over wie. de dader is. over de vraag wie de dader is. 2. Mocht u het garantiebewijs niet meer bezitten, schrijft. u naar het onderstaand adres. dan schrijft u [107] Congruentiefout. Tussen het . onderwerp.

Incongruentie/ congruentiefout De digitale docen

Stijlfouten (taal) Kunst en Cultuur: Taa

4 H Nakijken Argumenteren blok 4 Opdracht 10 1 Standpunt: Je mag nog niet stemmen. Argument: Je bent pas 17 geworden. Feitelijk argument 2 Standpunt: Je mag nog niet iedere zaterdag uit. Argument: Daa Normaal daalt de temperatuur met de hoogte maar boven een inversie (temperatuuromkering) stijgt de temperatuur juist met de hoogte. Een inversie houdt niet alleen mist en kou gevangen in de onderste luchtlaag Congruentiefout met verzamelnaam: De groep die geanalyseerd waren bestond hoofdzakelijk uit kinderen. De groep die geanalyseerd was bestond hoofdzakelijk uit kinderen. De naam van de organisatie of afdeling congrueert niet met de persoonsvorm: De nieuwe afdeling van bedrijf X is innovatief; ze hebben overwogen een nieuwe locatie te openen

Formuleringsfouten: de standaardfoutenlijst Educatie en

Als dat zo was, was het een interessant voorbeeld van een intrigerend verschijnsel: dat je niet zozeer een woord overneemt van een andere taal, maar een manier om de werkelijkheid af te bakenen. en ook geen congruentiefout (alinea 2, zelf opzoeken).. 6 me mee bezig houd zich concentreert op andere aspecten van taal en spraak dan waar Steven Pinker in geïnteresseerd is, sta ook ik een benadering voor die gebruik maakt van woorden en regels, en zie i congruentiefout (Subject-Verb Agreement) constateren, bijvoorbeeld een meervoudige persoonsvorm bij een enkelvoudig onderwerp zoals in voorbeeld 1 de zin met identify. De analyseprocedures in dergelijks programma's zijn in het algemeen erg simpel; het is niet mogelijk om de ingewikkelde semantische e

Foutieve verwijswoorden Cambiumned - Stij

Incongruentie, Nl Huiswerkvragen: Klassieke & Moderne talen. Door gebruik te maken van Scholieren.com of door hiernaast op 'akkoord' te klikken, ga je akkoord met onze gebruiksvoorwaarden en geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Als je niet alle cookies wilt toestaan, ga dan naar 'instellingen aanpassen' om dit in te stellen. Ben je jonger dan 16 jaar Voorbeeld: Vaak maakten de kinderen een foute inschatting waardoor zij dikwijls tussen de machines kwamen te zitten. In een opsomming gebruik je het zelfstandig naamwoord slechts één keer. Voorbeeld: Het land werd opgesplitst in een Turks en een Grieks gedeelte. Dit wordt verder uitgediept in het thema Werksuk

Tekstverband - Taaluile

Oefentoets incongruentie Taalboo

verbindingswoorden / structuuraanduiders / signaalwoorden

oefening 1 Zie je de fout?Door de mond-op-mondreclame is de belangstelling voor het product sterk toegenomen.Amsterdam is tijdens de paasdagen druk bezocht door buitenlandse toeristen.Het heeft hun met haar grachtengordel en oude binnenstad veel interessants te bieden.De deelnemers aan de Paralympics konden slecht uit de voeten met de door het I.O.C. geleverde rolstoelen.Enkele cheques alsmed Het programma kan op die manier onder meer een congruentiefout (Subject·Verb Agreement) constateren, bijvoorbeeld een rneervoudiglil parsoonsvorm bij gen enkelvoudig ondel'werp 20als in voorbeeld 1 de zin met identify En de congruentiefout laten we maar even buiten beschouwing. Ik zie de congruentiefout niet heb zelfs even getwijfeld of ik 't ook zou gaan studeren. Ik vind het nog steeds leuk en nuttig. Het grappigste voorbeeld vind ik Labello vrijdag 29 juli 2011 @ 13:09:48 #271. MMUFC. quote: Op vrijdag 29 juli.

Stijlfouten: Wat is een contaminatie? - Spelling & Z

Ean voorbeeld van de informatie die zo'n totale tekstcontrole kan oplev@ren, is te zien in figul.Ir 4.o Subor~ination o Tense Shift Figuur 2: De grammaticale fouten die door Grammatik 50pgespoord kunnen warden Hoe werkt stijloontrole? Ean stijlcontroleprogramma kan bijvoorbeeld lijdende vorm, dubbale ontken- ning of naamwoordstijl identificeren Gelijkvormigheid herkennen-voorbeeld - WiskundeAcademi . Startpagina > Congruentie Twee driehoeken zijn congruent als en slechts als hun overeenkomstige zijden even lang zijn Gelijkvormigheid Congruentie De congruentie­gevallen (ZZZ, ZHZ, HZH, ZHH, ZZR) en de regels voor gelijk­vormigheid (hh, zhz, zzz, gelijkvormigheid Voor wie in het onderwijs werkt en informatie zoekt over het onderwijs Nederlands, ook als vreemde taal Om bij je voorbeeld van het forensisch onderzoek te blijven: ook hier worden fouten gemaakt en worden mensen onschuldig veroordeeld. Hoewel het 'ik was er niet bij' argument flauw kan lijken, is het wel degelijk van belang. Het geeft aan dat we hooguit over waarschijnlijkheden kunnen praten met onze huidige kennis Bekend voorbeeld is: in een bepaald deel van Afrika. Voorzetsels i.p.v. voorzetselcombinaties: omdat is beter dan in verband met de Een bekend type fout is de congruentiefout: de persoonsvorm en het onderwerp moeten in hetzelfde getal staan (enkelvoud of meervoud)

Voorbeeld. Vergelijking. Het object en het beeld hebben een overheenkomst en worden vergeleken, beide worden genoemd. Hij lacht als een boer met kiespijn. Metafoor. Het object en het beeld hebben een overheenkomst maar het object wordt niet genoemd. Die ezel heeft zijn boek vergeten. Metonymi Congruentiefout: nos vacances is meevoud, maar de werkwoordsvorm ''est'' is enkelvoud. Et nous allons revenir à Pays-Bas. zelfde over de futur. (geldt voor hele tekst!): reviendrons Pays-Bas = mv --> aux ____ 19-jan-2015 - Bekijk het bord Breinontwikkeling van Ilse de Koeijer op Pinterest. Bekijk meer ideeën over leerstijlen, onderwijs, leerstijl Nederland wordt 'kapot bezuinigd'. Daar. Gaan. We. Weer. De zoveelste politicus die net doet alsof het kabinet zwaar bezuinigt, wat vervolgens 'slecht' zou zijn voor de economie.Natuurlijk zijn

Congruentiefout waarbij sprake is van inconsistentie Is het 'een aantal is' of 'een aantal zijn'? Taal evolueert en verandert. Het gebruik van 'een aantal' is daar een goed voorbeeld van. 'Een aantal' kan zowel meervoud als enkelvoud zijn. Voorbeelden met 'een aantal' Een aantal mensen zijn bevraagd. Een aantal mensen is. En dan gaan we nu even lachen om studenten. Een student van de School voor Journalistiek te Utrecht om precies te zijn. Daar zijn ze tegenwoordig namelijk helemaal web 2.0, en dus 24/7 in de weer met twitteren, filmpjes maken, weblogs vullen en op elkaar

De begrippen congruentie en congruentiefout, foute verwijswoorden, inleiding, midden en slot, titel, alineaonderverdeling, storende herhaling, expressieve woorden, Zoek hiervoor op fora, in je conversaties en posts op Facebook of in je mails naar voorbeelden van tussentaal Jouw voorbeeld komt in verhouding met de andere vorm vrijwel nooit voor. Als jij dat voorbeeld niet krom vindt klinken, ben je volgens mij zwaar in de minderheid. Maar desalniettemin: als jij die zin goed vindt, dan heb jij een zin waarmee je bewijst dat 'vertellen' ook voorkomt in een actieve zin met twee lijdende voorwerpen

Pleonasme en tautologie Onze Taa

Voorbeelden: `In een correcte zin is er congruentie van onderwerp en persoonsvorm.`, `congruentie tussen iemands interne overtuigingen en gedrag De evaluatie van het debat vond ik ook prima. Ik heb één congruentiefout ontdekt: 'Beide partijen maakten', in plaats van 'Beide partijen maakte'. De voorstanders maakten wel goed gebruik van voorbeelden, het voorbeeld van van Persie, die ook in het hoorcollege werd genoemd,. Een voorbeeld is dat Filius zegt dat serious games nooit alle boeken kunnen vervangen, terwijl Herz laat merken dat het verdwijnen van boeken op scholen best mogelijk is. Om terug te komen op de vraag of het onderwijs zich moet aanpassen aan de jeugd of andersom, is op twee manieren te beantwoorden Nederlands Samenvatting P5. Drogredenen 1: Onjuist gebruikte reden, oorzaak of verklaring. 2: Verkeerde vergelijking: Een vergelijking met iets totaal anders maken. 3: Generalisatie: Op grond van één voorbeeld een conclusie trekken, waarbij je alles er iedereen over een kam scheert. 4: Autoriteitsargument: Denken dat je kunt volstaan met een verwijzing naar een bepaalde persoon die ooit iets.

Het zijn maar drie voorbeelden, er zijn er meer te noemen: zonder schroom, zonder gêne, schaamteloos. Blijkbaar moet die schaamteloosheid genoemd worden omdat de schrijfster wel schroom ervaart of die op zijn minst bij haar lezers vermoedt. Dat is Van der Vegt overigens niet te verwijten, maar het maakt de zin van Woertink wel heel vreemd Terug naar april 2009. 1 mei 2009. Vanochtend weer een uitgebreid en heerlijk ontbijt in de Piet Paaltjenspastorie. Er waren nu ook andere gasten, daarom zaten we aan een andere tafel, onder een schilderij van de pastorie, in 2005 gemaakt door een vriendin van onze gastvrouw Locatie: Avans, Hogeschoollaan 1 Doel:College verandermanagement. Verandermanagement . Definitie. Vorm van management die zich in het bijzonder bezighoudt met het veranderen van Alle voorbeelden die gegeven worden, hebben te maken met jezelf pret bezorgen, ('Binnenstappend in een gezellige keuken vallen de schilderijen met gedichten meteen op.'), een congruentiefout ('Die colleges inspireerde mij'), genusfouten ('de sonnet', 'de rijm'), verwijsfouten ('het meisje waar hij gek op was',.

De voorbeelden zoals ze zijn gegeven in (20) en (21) laten zien dat ook hier de grammaticale, in het vervolg syntactische congruentie, niet de voorkeur heeft: het feit dat het hier om meerdere dingen gaat, leidt waarschijnlijk tot die als relatief pronomen in plaats van dat, dat zou moeten congrueren met het onzijdige en enkelvoudige een aantal Schaf taaltoetsen voor studenten af! De Taalprof - 4/09/09. Regelmatig komen ze in het nieuws: taaltoetsen voor aspirant-leraren of voor eerstejaars studenten van hogescholen of universiteiten Om maar een paar voorbeelden te noemen. Langs die lijnen redenerend ontwikkeld zich een beeld dat een zeker begrip kweekt voor mensen die een ander systeem nastreven. In die congruentiefout moet je natuurlijk echter niet willen trappen Je belt in de winkel gewoon even op om te vragen wat je nog meer moet meenemen. verwijzingsfout 9 Daar In Groningen - verwijzingsfout 10 wiens wier - verwijzingsfout 11 en inmiddels in vele landen uitgegeven --> in zijn in vele landen uitgegeven - foutieve samentrekking 12 vormen vormt - congruentiefout 13 Luid zingend vertrok de bus met derdeklassers Luid zingend vertrokken de derdeklassers. Dat jouw roulette voorbeeld precies is wat ik zei. Je krijgt inderdaad 36x je inzet terwijl je 37x zou moeten krijgen om quitte te draaien. zorgelijke congruentiefout O If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old. Finally, you can manage your Google Docs, uploads, and email attachments (plus Dropbox and Slack files) in one convenient place. Claim a free account, and in less than 2 minutes, Dokkio (from the makers of PBworks) can automatically organize your content for you

 • Banana Moon outlet online.
 • Fiat Punto 2018.
 • Zwanenmossel eten.
 • Nat leer drogen.
 • Huis bouwen Duitsland.
 • Kettingzaag STIHL Benzine.
 • Warner bros burbank internship.
 • Goed en met jou Frans.
 • N206 afgesloten.
 • First humans.
 • Vakantiehuis Groet met hond.
 • AI bestand bewerken.
 • Percy Jackson: Sea of Monsters tijdsperiode.
 • High tea Lichtenvoorde.
 • Bewegende lichtjes in de lucht.
 • Perliet kopen Hubo.
 • Operatie platvoet ervaringen.
 • Astronomical constellation.
 • Pompoenpitolie medicinale werking.
 • Halt and Catch Fire kijken.
 • Koude valwind 7 letters.
 • Ikea TORESUND 135.
 • Iemand aan je laten denken telepathie.
 • SIGMA Benelux.
 • Triagepost Antwerpen Noord.
 • Sparta artikelen.
 • Voor altijd in ons hart en gedachten.
 • Bluspak brandweer.
 • Ark survival evolved microsoft.
 • Cannot play video PowerPoint.
 • Amoeben betekenis.
 • Fruitsalade maken met sap.
 • Traject synoniem.
 • Pomchi Wikipedia.
 • Hoe begin je een gesprek op app.
 • Pokemon knuffels Blokker.
 • Bardani nevada loungeset.
 • Foto elektrisch effect toepassingen.
 • Tekst zwart maken in Word.
 • Dolomieten.
 • Tipi's.